Zrzut ekranu z 2016-03-26 18:11:12

STATUT FUNDACJI „PRZESTRZEŃ SZTUKI WIZUALNEJ”
ustalony w dniu 07-10-2014
(tekst jednolity przyjęty 24-09-2015)
Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą „PRZESTRZEŃ SZTUKI WIZUALNEJ”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez Jarosława Bałabańskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym
przez Notariusza Joannę Brzoskowską, w Kancelarii Notarialnej Olsztynie przy Alei Marszałka
Piłsudskiego nr 2/8, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą fundacji jest miasto Olsztyn, powiat olsztyński, województwo warmińsko- mazurskie.
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może
ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych lub skrótem.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 5
Fundacja może ustanawiać tytuły, stypendia, nagrody, odznaki, medale honorowe i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym lub zasłużonym dla
Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji
§ 6
Celami Fundacji są:
1. Krzewienie kultury, a także kultury cyfrowej.
2. Rozwój nowych technologii.
3. Działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nowych technologii.4. Promocja nowych sztuk wizualnych, technologii i artystów.
5. Krzewienie i popularyzacja nowych mediów i nowych technologii.
6. Uczenie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych dzieci.
7. Udzielanie pomocy artystom oraz dzieciom.
8. Tworzenie cyfrowej biblioteki polskich i zagranicznych osiągnięć kultury i sztuki nowych
technologii.
9. Wspieranie rozwoju nowych technologii.
§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie pokazów, warsztatów, eventów, lekcji, ze szczególnym
uwzględnieniem szkół, projektów międzynarodowych, festiwali, a także małych lokalnych
projektów na wsiach z udziałem dzieci i młodzieży a także osób starszych w Polsce i za
granicą, z nauką języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii nowych
technologii.
2. Organizowanie produkcji materiałów dydaktycznych i związanych ze sztuką i nowymi
technologiami, rozpowszechnianie informacji i innych tekstów, zdjęć i filmów w postaci
elektronicznej i tradycyjnej.
3. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu.
4. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
5. Inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi nowej sztuki wizualnej opartej na
nowych technologiach.
6. Wspieranie rzeczowe i finansowe artystów.
7. Pomoc finansową i rzeczową dla ośrodków wychowawczo-opiekuńczych, a
w szczególności domów dziecka.
§ 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność
innych osób i instytucji, może mieć partnerów także za granicą.
Majątek i dochody Fundacji
§ 9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 500 zł. oraz mienie nabyte przez
Fundację w toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek publicznych zgodnie z ustawą o zbiórkach publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji i praw majątkowych,
5. odsetek bankowych i dyskonta,
6. dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych.
§ 11
Fundacja nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z
którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej „osoby bliskie”).
2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich, z zastrzeżeniem wykorzystywania
związanego bezpośrednio z realizacją celów statutowych.
4. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 12
Fundacja może nadawać tytuły Sponsora Fundacji:
1. Fundacja może nadawać tytuły, jak Partner itp, niezależnie od wpłat. Sprawę reguluje
regulamin.
§ 13
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z
przepisami obowiązującymi organizacje pozarządowe.

Zarząd Fundacji
§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 10 osób (w tym Prezes Zarządu).
2. Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych.
3. Członków Zarządu Fundacji i innych organów powołuje i odwołuje Fundator na podstawie
uchwał.
4. Fundator może być Prezesem i jako jedyny reprezentuje Fundacje w banku.
5. Zarząd spotyka się na posiedzeniach 1 raz na 3 miesiące lub w miarę potrzeb w
Polsce lub za granicą. Posiedzenia mogą odbywać się za pomocą urządzeń I
technologii komunikacyjnych, telefon, fax, poczta elektroniczna, telekonferencje czy
komunikatory internetowe.
6. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu. Posiedzenia mogą
być zwoływane za pomocą środków masowego komunikowania się.
7. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu samoistnie lub na rozpatrzony pozytywnie wniosek
Członków Zarządu.
§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji.
a) w sprawach bieżących i dotyczących tzw. zwykłego zarządu nie jest wymagane podejmowanie
uchwał
4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów
finansowych,
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, realizowanie jej celów
statutowych,
c) uchwalanie regulaminów,
d) zarządzanie majątkiem Fundacji,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na
wynagrodzenia pracowników Fundacji oraz zatrudnianie pracowników,
f) Występowanie z wnioskiem do Fundatora w sprawie zmiany Statutu, połączenia lub likwidacji
Fundacji,
g) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkościśrodków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji
zatrudnionych w działalności statutowej,
h) nadawanie tytułu Sponsora Fundacji oraz innych tytułów,
i) reprezentowanie Fundacji.
5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Fundator może zamknąć fundację oraz tworzyć i likwidować inne organy
Fundacji.
7. Fundator wyznacza cele w postaci projektów do realizowania w ciągu roku.
8. Fundator może zatrudniać ludzi do realizowania projektów.
9. Fundator moze powoływać pełnomocnikow i pracowników do wykonywania spraw
Fundacji.
10. Fundator ustala statut.
11. Fundator powołuje wszystkie organy Fundacji.
12. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Fundator.
13. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjęcie spadku może nastąpić
wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 16
1. Prezes Zarządu lub Fundator i Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na umowę
o pracę albo Fundacja może z nimi zawrzeć umowę cywilnoprawną, której przedmiotem będzie
prowadzenie spraw Fundacji za wynagrodzeniem (np. kontrakt menadżerski).
2. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pracowników biura Fundacji jest
wypłacane z pozyskanych środków, bez naruszania zasobów finansowych
przekazywanych przez Fundatora.
Reprezentacja
§ 17
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo każdy Członek Zarządu. W sprawach
dotyczących zaciągania zobowiązań finansowych, oświadczenie składa wyłącznie Prezes
Zarządu.
Zmiana Statutu
§ 18
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator samodzielnie lub po ewentualnym
uprzednim podjęciu przez Zarząd Fundacji jednomyślnej uchwały, przy obecności pełnego
składu jego członków, w przedmiocie propozycji zmian do Statutu.Połączenie z inną fundacją.
§ 19
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją lub organizacją dla efektywnego realizowania
swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego
wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 20
1. Decyzję w sprawie połączenia Fundacji podejmuje Fundator. Paragraf 15 pkt 4 lit. f stosuje się
odpowiednio.
Likwidacja Fundacji
§ 21
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
§ 22
1. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
2. Paragraf 15. pkt 4. lit. f stosuje się odpowiednio.
§ 23
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą
zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w
Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach lub zostają darowane dzieciom
niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci głuchoniemych.
§ 24
Właściwym ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Jaroslaw Balabanski

This post is also available in: angielski